Kepler Capital

A Value Oriented Global Hedge Fund

 

אודות קרן קפלר

קרן קפלר קפיטל הינה קרן גידור ישראלית המתמחה בהשקעות במניות גלובליות על בסיס ניתוח פונדמנטלי.

אנו מחפשים אחר הזדמנויות השקעה בהן התשואה הצפויה גבוהה משמעותית ביחס לסיכון הקיים בהשקעה, תוך ניסיון להימנע מהשקעות בהן קיים סיכוי להפסד הון פרמננטי.

המטרה שלנו היא לייצר ערך למשקיעים שלנו, ולהניב בטווח הארוך תשואה גבוהה ביחס למדדי ההשוואה:

ת"א All-Share ומדד MSCI ACWI.​

הצוות המנהל

© 2019 by Kepler Management LTD.

​הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילות החברה והשותפות. ההשקעה בשותפות (הקרן) הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי. זכויות בשותפות אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור. ההשקעה בשותפות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכם השותפות וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. האמור לעיל לא מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס בידי מי שמוסמך לכך, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפות. כל המידע והתכנים באתר זה מסופק "AS IS" ללא אחריות או ייצוג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע.

info@kepler-capital.com

Herzliya, Israel